Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

CHRZEST


Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:


Kan. 849 – Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste
lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże
i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.
Kan. 855 – Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.
Kan. 857 -§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna.

Sakrament chrztu św. w naszej parafii jest udzielany w formie uroczystej
w II i IV niedziele miesiąca na Mszy świętej chrzcielnej o godz. 12.30 /w grudniu
i marcu/kwietniu może być inny termin ze względu na święta/. Na prośbę rodziców sakrament chrztu św. może być udzielony także w innym terminie po Mszy świętej.
Przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice mieszkający
na terenie naszej parafii powinni zapisać dziecko w kancelarii /chrzest dziecka z innej parafii jest możliwy tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania/. Przy zgłoszeniu należy przedstawić:
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
- świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców, jeśli był on zawarty poza naszą parafią / np. dokument USC ze ślubu konkordatowego/
- jeśli rodzice nie mają sakramentu małżeństwa - dokument zawarcia związku cywilnego z USC
Jeśli rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa wymaga się od nich i od rodziców chrzestnych złożenia na piśmie oświadczenia, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.
Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego
/ kan. 874. § 1/ do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:  
 - ukończył szesnaście lat;
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić  (zgodnie z Instrukcją duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Krakowskiego nie wolno dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację);
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Chrzestni mieszkający na terenie innej parafii niż ta, w której jest udzielany chrzest zobowiązani są dostarczyć ze swojej parafii zaświadczenie potwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić funkcję matki chrzestnej lub ojca chrzestnego.
W piątek przed niedzielą chrztu odbywa się spotkanie
dla rodziców i chrzestnych. Rozpoczyna się ono po zakończeniu Mszy świętej wieczornej /ok. 18.30/ w salkach przy kościele – wejście naprzeciw dzwonnicy.
W dniu chrztu św. rodzice i chrzestni potwierdzają swoją obecność
15 minut przed Mszą św. w zakrystii. Dla dziecka na chrzest należy nabyć wcześniej świecę i białą szatkę.


Zobacz jak możesz dojechać do Parafii

Zobacz jak dostać się do kancelarii parafialnej