Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 1. Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej.
 2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
   a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
   b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.
   c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii powinien mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.
 3. Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).
W związku z tym w roku szkolnym 2018/2019 proponowane jest:
Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej
   - przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców,
   - będzie kontynuowane w klasie VII oraz w klasie VIII szkoły podstawowej aż do momentu przyjęcia bierzmowania.
Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
   - 10 spotkań, udział w niedzielnej Eucharystii oraz w celebracjach lub nabożeństwach organizowanych w parafii.
Dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
   - przygotowanie odbywa się zgodnie z dotychczasowym programem, obejmującym 25 spotkań, rozpoczynanych z początkiem października.
Zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 4. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przyczyn, przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odbywać się w parafii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub właściwi animatorzy, przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania na taką formę przygotowania.


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje oprócz regularnej katechezy szkolnej, także spotkania w grupach w cyklu tygodniowym a także praktykowanie życia religijnego poprzez: udział we Mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe, w rekolekcjach i nabożeństwach oraz systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty.

KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zapisy do grup będą od 10 do 12 październik 2019 r. w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
Do zapisu należy przynieść Dzienniczek kandydata do bierzmowania z kl. VII oraz uzupełniony indeks katechizacji zawierający wpisane oceny z katechezy szkolnej oraz zaliczenie I roku przygotowania do bierzmowania.
TERMINY SPOTKAŃ: poniedziałek 19.00, wtorek 19.00, środa 19.00
Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania dla kl. VIII będzie w niedzielę, 6 października 2019 r. o godz. 19.00 - Msza św. dla kandydatów i rodziców.

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ – zapisy do grup będą w lutym 2020 r. w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
Szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.